Personlig assistans

Assistansen läggs alltid upp individuellt för varje assistansberättigad. Man väljer själv hur man vill utforma sin assistans och vilken form av samverkan man behöver med oss vilket kan variera över tid. Kontinuitet när det gäller personalkontakter är en viktig del av arbetet. Juridiskt stöd finns att tillgå vid behov och ligger inom kostnadsramen för assistansersättningen.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på individen och ser människan i sitt sammanhang. Sociala, psykologiska och ibland också medicinska perspektiv och kunskaper ingår i vårt arbetssätt där den assistansberättigade är delaktig i sin assistans alltefter olika behov och möjligheter. Vi strävar efter ett gott och respektfullt bemötande inför alla och försöker se individens olika resurser.

Vi lägger stor vikt vid bra anställningsvillkor för våra personliga assistenter vilket kan innebära bra lön, handledning och utbildning eller kompetensutveckling vilket ger en låg personalomsättning. Vi har flertalet assistenter som arbetat sedan 5-10 år. Vår målsättning är ett bra samarbete mellan personliga assistenter, administrativ personal och assistansberättigade för allas ömsesidiga utveckling. Vi arbetar också för en bra samverkan med Försäkringskassa och kommun.

Vi strävar efter att tillmötesgå individuella behov, välkommen att kontakta oss.